Archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe

[03.11.2017] W granicach odcinka nr 2 realizowanej inwestycji od końca sierpnia 2017 roku trwają archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe. W pierwszych dwóch miesiącach  prac przebadano stanowiska usytuowane w miejscach strategicznych z punktu widzenia procesu budowlanego, gdzie niezbędne było jak najszybsze zwolnienie terenu do dalszych działań inwestycyjnych.  Tym samym znane są już wstępne wyniki badań archeologicznych na trzech stanowiskach w okolicach miejscowości Zbrachlin. Rozpoznano tam pozostałości osadnictwa niemal ze wszystkich okresów w dziejach. Najliczniej wystąpiły zabytki potwierdzające zasiedlenie tego terenu w młodszej epoce kamienia zwanej neolitem. Na interesującym nas obszarze, okres ten rozpoczął się około 4200 lat p.n.e. i trwał  do około 1700 roku p.n.e.  To wówczas ludność rozpoczęła zakładanie stałych osad, uprawę roli i hodowlę zwierząt, nabyła również rozmaite umiejętności techniczne, takie jak umiejętność lepienia naczyń glinianych, znajomość tkactwa oraz ważne ulepszenia w wyrobie narzędzi kamiennych. Zarejestrowano łącznie 28 jam osadniczych tej ludności (ryc. 1), z których pozyskano materiał zabytkowy w postaci ceramiki naczyniowej (ryc. 3, poz. 6), ułamków krzemiennych oraz siekierki kamiennej (ryc. 3, poz. 5 oraz ryc. 4, poz. 3).

Kolejnym wyraźnie rozpoznanym w trakcie badań horyzontem kulturowym są czasy wczesnego średniowiecza. Przypadają one na okres od VI w. n.e. do XI w. n.e. Oprócz kształtowania się początków państwowości polskiej w okresie tym dokonują się ważne zmiany w kulturze materialnej. Do użytku weszło szybkoobrotowe koło garncarskie, konstrukcja hakowa grodów oraz pierwsze osady o charakterze miejski. W okolicach miejscowości Zbrachlin zarejestrowano łącznie 6 jam osadniczych z tego okresu (ryc. 2) z których pozyskano materiał zabytkowy w postaci ceramiki naczyniowej (ryc. 3, poz. 1-2 oraz ryc. 4, poz. 1), kości zwierzęcych, noży żelaznych (ryc. 3, poz. 3 oraz ryc. 4, poz. 4) oraz przęślika glinianego (ryc. 3, poz. 4 oraz ryc. 4, poz. 2).

Ponadto w trakcie badań zarejestrowano pojedyncze obiekty z wczesnej epoki brązu (ok. 1700 lat. p.n.e. – ok. 1250 lat p.n.e.), epoki żelaza (ok. 1250 lat p.n.e. – ok. 650 r. n.e.)  oraz okresu nowożytnego (XVI-XIX w.). Pozyskano z nich fragmenty ceramiki naczyniowej oraz kafli piecowych.

 Archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe nadal trwają. Ich zakończenie planowane jest na początek grudnia 2017 r. W kolejnych tygodniach, sukcesywnie, poznawać będziemy wstępne wyniki badań przeprowadzonych na pozostałych stanowisk.