Podsumowanie prac na budowie - rok 2017

[15.12.2017] Wykonawca po uzyskaniu Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), wydanego w dniu 30.06.2017 r. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, rozpoczął prace na budowie odcinka 2 drogi S5, który mierzy około 22,4 km.

Do pierwszych czynności, których podjął się Wykonawca, po wyznaczeniu granicy inwestycji przez geodetów,  należało między innymi usunięcie drzew i krzewów, a także odhumusowanie terenu inwestycji  – usunięcie warstwy organicznej ziemi pozwoliło na rozpoczęcie kolejnych prac.

Usunięte karpy są zbierane, układane na hałdzie oraz sukcesywnie rozdrabniane przy pomocy rębaka.

Na budowie wykonano także wykopy oraz nasypy. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu utwardzano i zagęszczano podłoże, a także dokonywano wymiany gruntu.

Wykonawca zaczął prace na obiektach mostowych PZ2-3a, WD2-7 oraz PZ2-7a , gdzie wykonano wykopy pod fundamenty. Natomiast na obiekcie PZ2-7a ułożono beton wyrównawczy (osi 2,3,4,7,8, ), zamontowano zbrojenia fundamentów (osi 2 oraz 4) wybetonowano fundamenty (w osi 4 segment 3 i 5).

W Borównie, na przepuście (PE7 18+300) wykonano prace związane z wykopem pod fundament, ułożeniem ławy fundamentowej oraz rozpoczęto montaż prefabrykatów. Natomiast na kolejnym przepuście w tej miejscowości (PE8 20+720) zostały  ułożone ławy fundamentowe, odbył się montaż prefabrykatów, które później uszczelniono na łączeniach oraz położono cienką izolację.

W branży teletechnicznej zaobserwować można duże zaawansowanie prac związanych z usuwaniem kolizji , polegających na układaniu kabli telekomunikacyjnych oraz wykonywaniu  przewiertów sterowanych.

W ostatnim czasie prowadzono także działania związane z branżą melioracyjną, gdzie usunięto pierwsze kolizje. Wykonawca jest także w trakcie wykonywania kolejnych siedmiu kolizji, które planowo mają zostać zakończone do końca 2017 roku. W przypadku korzystnych warunków atmosferycznych (braku wystąpienia przemarzania gruntu) prace będą kontynuowane.

Na budowie, do tej pory, zakończono usuwanie kolizji dotyczących wysokiego napięcia. W związku z tym przebudowano dwie linie 110 kV (Gądecz, Luszkowo) i jedną linię 220 kV (Borówno). Przygotowano przepusty i ułożono kable w celu usunięcia dziesięciu kolizji średniego napięcia.

W branży elektroenergetycznej na 2018 r. planuje się pracę przy pozostałych kolizjach średniego napięcia, a także przy usuwaniu kolizji niskiego napięcia.

Odnośnie planów na najbliższy okres, w tym okres zimowy:

Wykonawca planuje kontynuacje prac w okresie zimowym w następujących robotach: roboty drogowe, teletechniczne i elektroenergetyczne, melioracyjne, mostowe oraz rozbiórki obiektów kubaturowych.  Kontynuacja prac związana jest z uwarunkowaniami pogodowymi. W przypadku sprzyjających warunków Wykonawca będzie prowadził roboty w ramach powyższych asortymentów.