Podsumowanie prac na budowie - rok 2018

[24.12.2018] Wykonawca po uzyskaniu Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), wydanego w dniu 30.06.2017 r. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, rozpoczął prace na budowie odcinka 2 drogi S5, o długości około 22,4 km.

W 2018 roku Wykonawca kontynuował prowadzenie prac ziemnych. Na budowie wykonywano odhumusowanie trasy głównej i dróg dojazdowych, wykopy, nasypy oraz wymianę gruntów nośnych. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu stabilizowano grunt, utwardzano i zagęszczano podłoże. Wykonawca przygotował również warstwę ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, podbudowę pomocniczą, zasadniczą i asfaltową.

Wykonawca w minionym roku, w branży mostowej, skupił się na wykonywaniu głównie robót zasadniczych tzn. fundamenty, ściany, przyczółki, filary, konstrukcje wielopłaszczowe (z blach falistych) oraz wykonywanie ustroi nośnych:

Prace prowadzono na 9 z planowanych 11 obiektów mostowych.

Przejście dla zwierząt w Borównie (PZ2-7a) – wykonano ławy fundamentowe oraz ściany niemal na wszystkich podporach, zamontowano 3 konstrukcje typu supercor oraz 2 konstrukcje typu mulitplate

Przejście dla zwierząt w Niewieścinie (PZ2-3a) – wykonano wszystkie podpory (fundamenty oraz ściany), zamontowano po 1 konstrukcji typu supercor oraz multiplate, pozostała do zamontowania jedna konstrukcja typu supercor

Kładki dla pieszych w Trzeciewcu (KDP2-4a) oraz Luszkowie (KDP2-1b) – wykonano niemal wszystkie fundamenty oraz podpory, wykonano również przejazdy w postaci ram zamkniętych żelbetowych dla dróg dojazdowych

Wiadukt w Niewieścinie (WD2.3) – wykonano fundament oraz korpus przyczółka P1, w przypadku podpory P2 jest wykonany wykop

Wiadukt w Zawadzie (WD2.4) – wykonano fundament oraz korpus podpory nr 1, zakończono wykonywanie podpory P2, w przypadku podpory P3 wykonano fundament a w miesiącu grudniu planowane jest betonowanie korpusu przyczółka

Węzeł Trzeciwiec (WD2.5) – wykonano podpory P1, P2, P3; w miesiącu grudniu zamontowano belki SSA ustroju nośnego

Wiadukt w Gądeczu (WD2.6) – wykonano podpory P1, P2, P3; w miesiącu grudniu planowane jest betonowanie ustroju nośnego

Węzeł Bydgoszcz Północ (WD2.7) – wykonane zostały wszystkie podpory oraz zabetonowano ustrój nośny

W przyszłym roku planowane są również prace na pozostałych dwóch obiektach:

Wiadukt w ciągu trasy głównej (WS2-1)

Węzeł Pruszcz (WD2.2)

W branży melioracyjnej Wykonawca realizował prace związane z usuwaniem kolizji.

W 2018 roku Wykonawca realizował zadania związane z bieżącym utrzymaniem drożności ciągów melioracyjnych, zwłaszcza w rejonie węzła Niewieścin i Zbrachlin. W najbliższym okresie przy wystąpieniu korzystnych warunków atmosferycznych planowane jest kontynuacja prac przy usuwaniu rozpoczętych kolizji (połączenie ciągów pod istniejącą DK5), oraz wykonanie umocnień skarp Strugi Gruczno (kolizja nr 1), gdzie zakres robót jest największy i ich wykonanie jest niezbędne dla kontynuacji robót drogowych w rejonie Węzła Gruczno

Na budowie, w branży elektroenergetycznej, do tej pory usunięto 90% wszystkich kolizji średniego i niskiego napięcia. Podpisano Umowy na dostarczenie energii elektrycznej i na usunięcie kolizji instalacji oświetleniowej. W bieżącym roku wykonywane będą docelowe linie kablowe i oświetleniowe z montażem urządzeń i lamp. W branży elektroenergetycznej na 2019 r. planuje się prace przy pozostałych kolizjach średniego i niskiego napięcia, a także przy usuwaniu kolizji oświetleniowych.

W branży teletechnicznej zakończono pracę nad usuwaniem kolizji.  Nowe przebiegi kabli telekomunikacyjnych zostały zinwentaryzowane. Wszystkie kable (miedziane i światłowody) zostały przełączone. Podpisane zostały stosowne odbiory końcowe z gestorami sieci. Wybudowano: 3-nowe szafy kablowe, 62-studnie SKR-2, ułożono w ziemi 32504 m kabla miedzianego, 5441 m kabla światłowodowego, ustawiono 30 nowych słupów telefonicznych, wykonano przewierty sterowane, ułożono kanalizację kablową, dużo innych koniecznych prac. 

Do zrealizowania pozostał kanał technologiczny, system monitoringu i kontroli dostępu.

Na długości całego odcinka trwały prace w branży konstrukcyjno-budowlanej – rozbiórka budynków. Projekt przewidywał rozbiórkę 182 obiektów, z czego 163 zostały już rozebrane.

W 2018 r., w branży gazowej, Wykonawca, przy wykorzystaniu metody Williamsona, prowadził prace gazoniebezpieczne mające na celu przełączenie nowego odcinka rurociągu gazu o dł. 4,903 km do istniejącego  rurociągu gazu wysokoprężnego Dn200.