Postanowienie RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 28.04.2017 r.

[05.05.2017 r.] Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla odcinka 2 Dworzysko  – Aleksandrowo uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił następujące warunki tej realizacji (znak WOO.4242.211.2016.KŚ.8):

- Nowe uwarunkowania i uwarunkowania względne w zakresie istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;

- Uwarunkowania zamienne w zakresie istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;

- Nowe uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 uouioś;

- Uwarunkowania zamienne w zakresie dotyczącym ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 uouioś;

- Nowe warunki w zakresie konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej, zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 j.t.);

- Obowiązek monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, po upływie 1 roku od rozpoczęcia eksploatacji.

 

Dla ograniczenia negatywnych oddziaływań ww. przedsięwzięcia na elementy środowiska, określono powyższe uwarunkowania na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji. Warunki określone w niniejszym postanowieniu stanowią doprecyzowanie warunków zawartych w Decyzji Nr 17/2010, z dnia 23 lipca 2010 r., znak: RDOŚ-04.OO.6613-25-65/10/KŚ, o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu IV przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej na odcinku Nowe Marzy – Świecie – Bydgoszcz – Cotoń, wydanej przez RDOŚ w Bydgoszczy – w części nie objętej zmianami, oraz w Decyzji z dnia 20 stycznia 2011 r., znak: DOOŚ-idk.4200.16.2011, wydanej przez GDOŚ.

 

Źródło: WOO.4242.211.2016.KŚ.8 z dn. 28.04.2017 r., Postanowienie RDOŚ