Postęp prac na budowie

[20.10.2020 r.] Wykonawca odcinka 2 prowadzi prace w zakresie branży wod-kan, mostowej i drogowej. Na przejściach dla zwierząt (PZ2-3a oraz PZ2-7a) wykonywane są: betonowanie fundamentów pod mury oporowe, montaż zbrojenia ścian podpór, montaż deskowania ścian, izolacja bitumiczna fundamentów i zasypka przejść dla zwierząt.

W branży wodno-kanalizacyjnej wykonywana jest kanalizacja deszczowa, kanalizacja z rur kanalizacyjnych, regulacja wysokościowa wpustów, montowane są kanały DN300 wraz ze studniami, a także wpusty deszczowe.

Natomiast w branży drogowej Wykonawca m.in. profiluje rowy, buduje nasypy, układa KŁSM, wykonuje podbudowę pomocniczą, odhumusowuje tere, buduje wykopy, układa krawężniki.