Postęp prac na budowie 20.11.2018

[20.11.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, w okolicy miejscowości Gruczno, Luszkowo, Zbrachlin, Kusowo, Trzeciwiec Wykonawca prowadzi prace związane z branżą drogową. W tych miejscach wykonywane są wykopy, nasypy, odhumusowanie, stabilizacja, układana i profilowana jest warstwa GWN oraz WUP (Górna Warstwa Nasypu, Warstwa Ulepszonego Podłoża) oraz podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Prace prowadzone są również w branży mostowej, gdzie na planowanych węzłach drogowych  (WD2-4, WD2-5, WD2-6 oraz WD2-7) w Zawadzie, Trzeciewcu, Gądeczu i Borównie wykonywane są wykopy pod fundamenty oraz warstwy wyrównawcze. W tych miejscach, Wykonawca montuje zbrojenia oraz deskowania fundamentu, a także drenaż z przyczółkami i prowadzi betonowanie poszczególnych elementów. Ponadto, na przyszłych Węźle Bydgoszcz Północ (Borówno), montowane są belki.

Dodatkowo, w Grucznie, Trzeciewcu, Niewieścinie, Kusowie, Włókach i Borównie wykonywane są roboty na przepustach, które dzieli się na przepusty ekologiczne (PE) i hydroekologiczne (PHE). W tych miejscach wykonywane są zbrojenia płyt przejściowych oraz ich izolacja. Betonowane są głowice i płyty zespalające. W poszczególnych miejscach prowadzona jest już zasypka przepustów.

W ostatnim czasie budynki wyburzane były w Niewieścinie. W ich miejscu powstać ma właśnie droga ekspresowa S5.

W Luszkowie, Grucznie i Włókach prowadzono prace związane z branżą odwodnieniową. Montowano betonowe wpusty deszczowe i wykonywano kanalizację z rur żelbetowych.

Wykonawca w dalszym ciągu usuwa kolizje energetyczne, poprzez demontowanie stanowisk słupowych i posadowienie w ich miejscu nowych.

Na długości, od miejscowości Luszkowo do miejscowości Niewieścin trwa przebudowa gazociągu.

Na budowie prowadzone są również roboty związane z usuwaniem kolizji wodno-kanalizacyjnych. W okolicy miejscowości Gruczno, Zbrachlin, Trzeciewiec wykonywane są prace polegające na przekładaniu i układaniu rurociągów oraz wykonywaniu wodociągów oraz kanalizacji tłoczonej.