Przenoszenie Pachnicy Dębowej

[28.08.2017] Wykonawca oraz firma pełniąca nadzór przyrodniczy na odc. 2 S5 Dworzysko-Aleksandrowo dnia 28.08.2017 r. o godzinie 8:00 rozpoczęli działania związane z translokacją siedlisk Pachnicy Dębowej – gatunek dużego chrząszcza, zgodnie z decyzją RDOŚ WPN.6401.5.10.2017.MO z dnia 07.03.2017r.

Decyzją o przeniesieniu objęte zostały siedliska osobników gatunku Pachnica Dębowa znajdujące się w okolicy miejscowości Gruczno.

Pachnica Dębowa w Polsce jest objęta ścisłą ochroną gatunkową na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska, a także chroniona na kanwie Dyrektywy Siedliskowej. Jej siedliska zostały przemieszczone poprzez wycinkę drzew i usytuowane w tej samej alei wierzbowej, w części nieobjętej wycinką. Miejsce to uwzględnia wymagania Pachnicy Dębowej w zakresie warunków zewnętrznych (temperatura, nasłonecznienie).

Prace prowadzono pod bezpośrednim nadzorem specjalisty przyrodnika.