Prace zrealizowane w okresie od 14.12.2015r. do 20.12.2015r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Złożenie Programu Zapewnienia Jakości do przeglądu do Inżyniera.
2) Prace przygotowawcze do pomiaru w celu stworzenia mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
3) Prace przygotowawcze do wznowienia granic działek przewidzianych do podziału.
4) Rozpoczęcie przygotowania materiałów do sporządzenia robót geologicznych. Na plany sytuacyjne oraz przekroje podłużne naniesiono wykonane wcześniej otwory geologiczne.
5) Nanoszono na plany sytuacyjne, zapotrzebowanie na odwierty geologiczne w miejscach nowo projektowanych obiektów mostowych.
6) Sporządzanie koncepcji programowej dla MOP-ów. Obliczono zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów oraz dokonano rozplanowania tych miejsc.
7) Przygotowanie tabel oraz rysunków, które określają elementy, lokalizację oraz powierzchnie przekroczenia linii rozgraniczającej decyzję środowiskową. Zakończenie etapu analiz i przystąpienie do prac przygotowawczych związanych z:

  • Inwentaryzacją przyrodniczą,
  • Analizą akustyczną.

8) Branża drogowa:

  • Zakończenie wstępnych prac na planie sytuacyjnym ze szczególnym ukierunkowaniem zdefiniowania zagrożeń wynikających z niejasnych zapisów co do granic Decyzji Uwarunkowań Środowiskowych,
  • Wykonanie przekrojów normalnych S5, przekojów normalnych łącznic, dróg powiatowych i serwisowych, przekrojów podłużnych drogi głównej, sporządzenie przekrojów podłużnych dla dróg poprzecznych i serwisowych oraz łącznic,
  • Prowadzenie prac koncepcyjnych nad MOP,

Prace nad przygotowaniem do przeglądu Dokumentów Wykonawcy: planów sytuacyjnych i przekrojów.

9) Branża mostowa:

  • W trakcie realizowania koncepcji rozwiązań technicznych poszczególnych typów obiektów w ramach Planu Budowy. Prowadzenie jednoczesnych prac na wszystkich obiektach inżynierskich.

10) Branża energetyczna i sanitarna:

  • Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem materiałów będących załącznikiem do wniosku o wydanie warunków usunięcia kolizji sieci podziemnych z projektowanymi drogami.