Prace zrealizowane w okresie od 09.10.2017 r. do 15.10.2017 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

1. Karczowanie (usuwanie karp)

2. Wycinka drzew i krzewów

3. Odhumusowanie

4. Wykonanie nasypów i wykopów

5. Wykonanie wykopów - branża mostowa

6. Kabel XzTKMXpw 10x4x0,6 układanie kabla 

7. Montaż słupa - branża teletechniczna

8. Montaż skrzyni kablowej nasłupowej - branża teletechniczna

9. Montaż złączy na kablu 

10. Kabel XzTKMXpw 10x4x0,8 układanie kabla

11. Wykonanie przepustu rurą RHDPEp 110/6,3 bezokopowo

12. Wykonanie przepustu rurą RHDPEp 110/6,3 wykop otwarty

13. Wkonanie studni SKR-2 

14. Wdmuchnięcie kabla opto Z-XOTKtsd 48J

15. Montaż stelaża zapasu kabla

16. Wkonanie przepustów kablowych

17. Roboty przygotowawcze - branża elektryczna sN i nN

18. Układanie kabla 3xNA2XS(F) 1x150 mm2

19. Zbieracze drenarskie 

20. Unieczynnienie pod projektowaną drogą istniejących zbieraczy i sączków d=5,0 cm

21. Odkrywki, inwentaryzacja wysokościowa i przełączenie istniejącej sieci sączków i zbieraczy do projektowanej sieci drenarskiej wraz z czyszczeniem i udrożnieniem istniejącej sieci

22. Rów R-W - odmulenie koryta 

23. Rów R-W4 - wykonanie rurociągu