Prace zrealizowane w okresie od 16.10.2017 r. do 21.10.2017 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Karczowanie (usuwanie karp)

2. Wycinka drzew i krzewów

3. Odhumusowanie

4. Wykonanie nasypów i wykopów

Branża mostowa:

1. Wkonanie wykopów

2. Deskowanie ławy fundamentowej

3. Betonowanie ławy fundamentowej

Branża teletechniczna:

1. Montaż zasobnika światłowodowego

2. Układanie kabli

3. Montaż złączy na kablu

4. Wykonanie przepustów rurą

5. Wkonanie studni SKR-2

6. Montaż złączy na kablu

7. Montaż słupa kablowego

8. Wdmuchnięcie kabla

9. Montaż stelaża zapasu kabla

Branża elektryczna sN i nN:

1. Wkonanie przepustów kablowych

2. Układanie kabla

Branża melioracyjna:

1. Rów R-W - odmulenie koryta 

2. Rów R-W4 - wykonanie rurociągu

3. Zbieracze drenarskie - Unieczynnienie pod projektowaną drogą istniejących zbieraczy i sączków

4. Odkrywki, inwentaryzacja wysokościowa i przełączenie istniejącej sieci sączków i zbieraczy do projektowanej sieci drenarskiej wraz z czyszczeniem i udrożnieniem istniejącej sieci