Prace zrealizowane w okresie od 23.10.2017 r. do 28.10.2017 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Karczowanie (usuwanie karp)

2. Wycinka drzew i krzewów

3. Odhumusowanie

4. Wykonanie nasypów i wykopów

Branża mostowa:

1. Prace przygotowawcze 

Branża teletechniczna:

1. Wykonanie przepustów rurą

2. Układanie kabli

3. Montaż złącza światłowodowego

4. Rurociąg 

5. Likwidacja przełączonych kabli i rur 

Branża elektryczna sN i nN:

1. Roboty przygotowawcze

2. Budowa przepustów kablowych

3. Układanie kabla

Branża melioracyjna:

1. Przebudowa rurociągu

2. Zbieracze drenarskie - Unieczynnienie pod projektowaną drogą istniejących zbieraczy i sączków

3. Odkrywki, inwentaryzacja wysokościowa i przełączenie istniejącej sieci sączków i zbieraczy do projektowanej sieci drenarskiej wraz z czyszczeniem i udrożnieniem istniejącej sieci

4. Rów P-D2

5. Zasypanie oczka wodnego