Prace zrealizowane w okresie od 30.10.2017 r. do 04.11.2017 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Karczowanie (usuwanie karp)

2. Odhumusowanie

3. Wykonanie nasypów i wykopów

Branża mostowa:

1. Wykop pod fundamenty

Branża teletechniczna:

1. Wykonanie przepustów rurą

2. Układanie kabli

3. Rurociąg

Branża elektryczna sN i nN:

1. Układanie kabla

Branża melioracyjna:

1. bieracze drenarskie - ulożenie rurociągu

2. Zasypanie oczka wodnego