Prace zrealizowane w okresie od 21.12.2015r. do 27.12.2015r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Zatwierdzenie Programu Zapewnienia Jakości przez Inżyniera.
2) Prace przygotowawcze do pomiaru w celu stworzenia mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
3) Prace przygotowawcze do wznowienia granic działek przewidzianych do podziału.
4) Rozpoczęcie przygotowania uzupełniającego Projektu Robót Geotechnicznych.
5) Kontynowano sporządzanie koncepcji programowo-przestrzennej MOP-ów i OUD.
6) Środowisko

 • Analizowano otrzymane informacje o środowisku (głównie z Nadleśnictw),
 • Realizowano zimowy etap obserwacji zoologicznych.

7) Branża drogowa:

 • Sporządzono przekrowe podłużne dla dróg poprzecznych i serwisowych oraz łącznic,
 • Wykonano prace projektowe związane z uszczegóławianiem węzłów drogowych,
 • Kontynuowano prace nad koncepcją programowo-przestrzenną MOP i OUD,
 • Rozpoczęto prace związane z odwodnieniem drogi S5 i dróg serwisowych.

Prace nad przygotowaniem do przeglądu Dokumentów Wykonawcy:

 • Zakończono prace nad planem sytuacyjnym i przekrojami podłużnymi odnośnie Węzła Gruczno. Trwają prace nad przekrojami normalnymi,
 • Rozpoczęto prace nad planem sytuacyjnym Węzła Zbrachlin,
 • Zakończono prace nad planem sytuacyjnym przejazdu w km 11+386,08.

8) Branża mostowa:

 • W trakcie realizowania koncepcji rozwiązań technicznych poszczególnych typów obiektów w ramach Planu Budowy. Prowadzenie jednoczesnych prac na wszystkich obiektach inżynierskich.

9) Branża energetyczna i sanitarna:

 • Rozpoczęcie prac związaniych z przygotowaniem materiałów będących załącznikiem do wniosku o wydanie warunków usunięcia kolizji sieci podziemnych z projektowanymi drogami.Załączniki zawierają propozycję rozwiązań, co przyspieszy czas wydawania warunków.