Prace zrealizowane w okresie od 08.01.2018 r. do 14.01.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Odhumusowanie - km 0+000-1+100; 21+000-21+150

2. Wykonanie nasypów - km 2+200-2+400

3. Wykonanie wykopów - km  0+650-0+720; 2+000-2+200

4. Wymiana gruntu – km 8+000-8+300

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Montaż zbrojenia

- Montaż szalunków

- Betonowanie podpory

- Pielęgnacja betonu

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Zbrojenie fundamentu

3. PE8 (20+700 km)

- Zbrojenie głowic przepustu

4. PE7 (18+300 km)

- Montaż prefabrykatów

5. WD2-7 (21+834)

- Wykonanie zjazdu i platformy dla dźwigu

- Szalowanie warstwy wyrównawczej fundamentu

- Betonowanie warstwy wyrównawczej

- Roboty ziemne

- Montaż ścianek szczelnych

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Wyburzanie obiektu kubaturowego - km 15+500; 11+220; 17+400

Branża teletechniczna:

1. Montaż złączy na kablu – km 6+900-7+700

2. Układanie kabla – km 8+400; 21+480

3. Wykonanie przepustu – 8+400; 14+780

4. Montaż słupa – km 8+400

5. Montaż skrzynki kablowej na słupowej – km 8+400

6. Budowa studni – km 14+780; 21+480

Branża elektryczna sN i nN:

1. Układanie kabla – km 6+800; 7+050

Branża melioracyjna:

1. Przebudowa sieci drenarskiej – km 11+067

2. Unieczynnienie pod projektowaną drogą istniejącej sieci drenarskiej – km 11+067

3. Odkrywki, inwentaryzacja wysokościowa i przełączenie istniejącej sieci sączków i zbieraczy do projektowanej sieci drenarskiej wraz z czyszczeniem i udrożnieniem istniejącej sieci – km 11+067

4. Zasypanie oczka wodnego – km 9+800