Prace zrealizowane w okresie od 26.02.2018 r. do 03.03.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Wymiana gruntu – km 0+500-0+600; 8+930-9+030; 11+600-11+750; 14+200-14+300

2. Wykop - km 1+800-2+000

3. Wykonanie platformy roboczej pod palownice - DG 031123C km 0+400-0+470

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Montaż zbrojenia ścian podpory 

- Prace porządkowe i przgotowawcze

2. WD2-7 (21+834 km)

- Wykop - roboty przygotowawcze