Prace zrealizowane w okresie od 12.03.2018 r. do 18.03.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Wymiana gruntu – km 0+000-0+070; 11+600-11+750; 14+200-14+300

2. Karczowanie - km 9+000-11+800

3. Wykop - km 1+800-2+000

4. Wykonanie platformy roboczej pod palownice - DG 031123C km 0+400-0+470

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Zbrojenie ławy fundamentowej

- Betonowanie ławy fundamentowej

- Szalowanie ławy fundamentowej

- Zbrojenie ściany

- Szalowanie ściany

- Betonowanie ściany

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Zbrojenie ściany

- Szalowanie ściany

- Zbrojenie ławy fundamentowej

- Szalowanie ławy fundamentowej

- Betonowanie ławy fundamentowej

3. WD2-7 (21+834 km)

- Betonowanie warstwy wyrównawczej 

4. WD2-5 (16+408 km)

- Betonowanie warstwy wyrównawczej

- Zbrojenie fundamentu 

- Szalowanie fundamentu

5. PE1 (0+100 km)

- Nasyp pod przepust

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Rozbiórka i wywóz materiałów budowlanych - km 1+800; 15+100

Branża teletechniczna:

1. Wykonanie przepustu - km 8+300-8+700; 10+850-11+350

2. Montaż skrzynki kablowej nasłupowej - km 11+350

3. Budowa studni - km 8+300-8+700; 10+850-11+350

4. Układanie kabla - km 11+350; 13+400

5. Likwidacja przełączonych kabli i rur - km 11+350

Branża elektryczna sN i nN:

1. Budowa przepustów kablowych - km 6+800; 7+050

2. Ukladanie kabla - km 8+900

3. Roboty przygotowawcze - km 8+900

Branża wod-kan:

1. Wykonanie wodociągu - km 0+065

2. Wykonanie oznakowania trasy wodociągu - km 0+065

3. Prace wykończeniowe związane z odbiorami robót - km 1+715

Branża melioracyjna:

1. Rów - km 10+213-10+417

2. Sieć drenarska - km 10+213-10+417