Prace zrealizowane w okresie od 04.01.2015r. do 10.01.2016r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Prace pomiarowe w związku z przygotowaniem mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
2) Prace przygotowawcze do wznowienia granic działek przewidzianych do podziału.
3) Sporządzanie uzupełniającego Projektu Robót Geotechnicznych.
4) Kontynowano sporządzanie koncepcji programowo-przestrzennej MOP-ów.
5) Środowisko:

  • Analizowano otrzymane informacje o środowisku (głównie z Nadleśnictw),
  • Realizowano zimowy etap obserwacji zoologicznych,
  • Sporządzano model do analiz akustycznych.

6) Branża drogowa:

  • Sporządzono przekrowe podłużne dla dróg poprzecznych i serwisowych oraz łącznic,
  • Wykonano prace projektowe związane z uszczegóławianiem węzłów drogowych,
  • Kontynuowano prace nad koncepcją programowo-przestrzenną MOP i OUD,
  • Kontynuowano prace związane z odwodnieniem drogi S5 i dróg serwisowych.

7) Branża mostowa:

  • W trakcie realizowania koncepcji rozwiązań technicznych poszczególnych typów obiektów w ramach Planu Budowlanego. Prowadzenie jednoczesnych prac na wszystkich obiektach inżynierskich.

8) Branża energetyczna i sanitarna:

  • Kontynuowanie prac związaniych z przygotowaniem materiałów będących załącznikiem do wniosku o wydanie warunków usunięcia kolizji sieci podziemnych z projektowanymi drogami. Załączniki zawierają propozycję rozwiązań, co przyspieszy czas wydawania warunków.