Prace zrealizowane w okresie od 02.04.2018 r. do 08.04.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Wymiana gruntu – km 0+000-0+080; 0+150-0+155

2. Karczowanie - km 8+800-10+000

3. Wykop - km 0+500-0+700; 1+800-2+000

4. Nasyp - km 0+200-0+500; 2+200-2+400

5. Wykonanie platformy roboczej - DG 031123C km 0+400-0+470; S5 km 20+650-20+800

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Zbrojenie ściany

- Szalowanie ściany

- Betonowanie ściany

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Zbrojenie ściany

- Szalowanie ściany

- Dostawa konstrukcji stalowej wielopłaszczyznowej 

- Izolacja fundamentu 

- Izolacja ścian

- Zasypka fundamentu

3. WD2-7 (21+834 km)

- Zbrojenie korpusu

- Izolacja na zimno fundamentu

4. WD2-6 (19+426 km)

- Pompowanie wody z wykopu

- Prace porządkowe

5. WD2-5 (16+408 km)

- Zbrojenie korpusu

6. PE1 (0+100 km)

- Montaż prefabrykatów przepustu 

- Spionowanie prefabrykatów przepustu

- Izolacja prefabrykatów przepustu

7. PE7 (18+300 km)

- Pompowanie wody z wykopu

- Prace porządkowe

8. PE8 (20+720 km)

- Izolacja na zimno prefabrykatów

- Spionowanie prefabrykatów

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Rozbiórka i wywóz materiałów budowlanych - km 1+800; 3+650; 3+700; 4+420; 8+300; 11+320; 15+200; 15+430; 15+550;16+620

Branża teletechniczna:

1. Wykonanie przepustu - km 2+200-8+390; 13+400; 14+090-14+300; 15+050-15+600

2. Montaż skrzynki kablowej nasłupowej - km 6+950; 8+500-10+000; 15+500

3. Budowa studni - km 2+200-8+390

4. Układanie kabla - km 2+200-8+390; 13+400;14+080-14+300; 15+050-15+600

5. Montaż złączy na kablu - km 2+200-8+390; 13+400; 14+780; 15+550

6. Montaż słupka kablowego - km 13+400

7. Montaz słupa - km 6+950; 8+500-10+000; 15+550

8. Likwidacja przełączonych kabli i rur - km 6+950; 8+150; 13+400; 14+780; 15+550

Branża elektryczna sN i nN:

1. Budowa przepustów kablowych - km 1+250

2. Budowa złącza kablowego - km 8+900; 13+250; 13+300; 17+000

3. Układanie kabla - km 13+250; 13+300

Branża wod-kan:

1. Wykonanie wodociągu - km 11+440; 21+600

2. Wykonanie oznakowania trasy wodociągu - km 11+440; 21+600

Branża melioracyjna:

1. Rów - km 8+110-8+845; 11+715

2. Zbieracz - km 8+110-8+845