Prace zrealizowane w okresie od 30.04.2018 r. do 06.05.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Odhumusowanie – km 1+800-2+200; 6+800-7+800; 10+400-10+500; 11+800-12+600; DD15 km 0+900-1+100

2. Wykop - km 1+800-2+000; DD1 km 1+900-2+200

3. Nasyp - km 4+000-4+250; 10+100-10+300; 20+850-21+130  

4. Wykonanie platformy roboczej - DG 031123C km 0+400-0+470

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Montaż szalunków oś 4 segment 3

- Przygotowanie powierzchnii fundamentów do nanoszenia izolacji na zimno, oś 7 i 8

- Przygotowanie styku oś 4 segment 2 i 4 

- Przygotowanie styku podpory 4 segment 1 i 3

- Montaż szalunków podpora 4 segment 1, 3

- Prace porządkowe na obiekcie

-Montaż deskowania ściany oś 4, segment 1 - konstrukcja

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Montaż konstrukcji wielopłaszczyznowe K1

3. WD2-7 (21+834 km)

- Izolacja cienka fundamentu P3

- Zasypka fundamentu P4

- Montaż zbrojenia P1

4. WD2-6 (19+426 km)

- Montaż zbrojenia P1

- Rozszalunek podpory P2

- Montaż szalunków P1

5. WD2-5 (16+408 km)

- Montaż rusztowania korpusu P1

- Deskowanie korpusu 3

- Demontaż rusztowania korpusu P1

6. KPD2-4a (15+392)

- Montaż zbrojenia fundamentu P3 i DD13

7. PE1 (0+100 km)

- Uszczelnienie przerw między prefabrykatami

- Izolacja cienka przepustów

8. PE7 (18+300 km)

- Uszczelnienie przerw między prefabrykatami

- Zbrojenie głowicy przepustów

- Izolacja na zimno przepustów

- Zbrojenie płyt dennych przepustów - konstrukcja

9. PE8 (20+720 km)

- Rozszalunek głowic

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Rozbiórka i wywóz materiałów budowlanych – km 11+320; 15+350

Branża elektryczna sN i nN:

- Kolizja energetyczna nr 10 Niewieścin 03 - km 10+150

- Kolizja energetyczna nr 11 Niewieścin 01 - km 11+300; 11+500; 11+650

- Sieci ENEA - OPERATOR / Kolizja energetyczna nr 14 Trzeciewiec Młyn 15+100,15 Wieś 01, Mleczmia SN

- Sieci ENEA - OPERATOR / Kolizja energetyczna nr 10 Niewieścin 03 - km 10+150

- Sieci ENEA - OPERATOR / Kolizja energetyczna nr 15.4 SN - km 15+700

Branża wod-kan:

- Przebudowa kolizji nr W8 km 6+720

- Przebudowa kolizji nr W13 km 8+300

Branża melioracyjna:

- KOLIZJA NR 11 - Km 9+565-9+840

Przebudowa sieci gazowej:

- Prace przygotowawcze (uzyskanie dostępu do czasowych zajęć, odhumusowanie)