Prace zrealizowane w okresie od 18.01.2016r. do 24.01.2016r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Prace pomiarowe w związku z przygotowaniem mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
2) Prace przygotowawcze do wznowienia granic działek przewidzianych do podziału.
3) Sporządzanie uzupełniającego Projektu Robót Geotechnicznych.
4) Kontynowano sporządzanie koncepcji programowo-przestrzennej MOP-ów i OUD.
5) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

  • Analizowano otrzymane informacje o środowisku (głównie z Nadleśnictw),
  • Realizowano zimowy etap obserwacji zoologicznych,
  • Sporządzano model do analiz akustycznych.

6) Branża drogowa - kontynuowano prace projektowe związane z kompleksowym zagospodarowaniem pasa drogowego drogi S-5. Odbyły się także spotkania z władzami gmin: Dobrcz, Świecie oraz Pruszcz. Tematem było omówienie planów sytuacyjnych w zakresie układu drogowego na terenie poszczególnych gmin.
7) Branża mostowa - W trakcie realizowanie koncepcji rozwiązań technicznych poszczególnych typów obiektów w ramach Planu Budowlanego. Prowadzenie jednoczesnych prac na wszystkich obiektach inżynierskich.
8) Branża energetyczna, telekomunikacyjna i sanitarna - kontynuowano prace związane z przygotrowaniem materiałów będących załącznikiem do wniosku o wydanie warunków usunięcia kolizji sieci podziemnych z projektowanymi drogami.