Prace zrealizowane w okresie od 25.01.2016r. do 31.01.2016r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Prace pomiarowe w związku z przygotowaniem mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
2) Prace przygotowawcze do wznowienia granic działek przewidzianych do podziału.
3) Zakończono prace nad uzupełniającym Projektem Robót Geotechnicznych.
4) Sporządzono zagospodarowanie terenu projektowanego MOP-u i OUD.
5) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

  • Analizowano otrzymane informacje o środowisku (głównie z Nadleśnictw),
  • Realizowano zimowy etap obserwacji zoologicznych,
  • Sporządzano model do analiz akustycznych.

6) Branża drogowa - kontynuowano prace projektowe związane z kompleksowym zagospodarowaniem pasa drogowego drogi S-5.
7) Branża mostowa - w trakcie realizowanie projektów budowlanych. Prowadzenie jednoczesnych prac na wszystkich obiektach inżynierskich.
8) Branża energetyczna, telekomunikacyjna i sanitarna - rozpoczęto prace związane z projektem budowlanym budowy oświetlenia, kanałów technologicznych oraz usunięciem kolizji projektowanej drogi z sieciami podziemnymi.