Prace zrealizowane w okresie od 08.02.2016r. do 14.02.2016r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Prace pomiarowe w związku z przygotowaniem mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
2) Prace przygotowawcze do wznowienia granic działek przewidzianych do podziału.
3) Sporządzono zagospodarowanie terenu projektowanego MOP-u i OUD.
4) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

  • W trakcie opracowywania i przygotowywania map potrzebnych do obliczeń w zakresie akustyki.

5) Branża drogowa - kontynuowano prace projektowe związane z kompleksowym zagospodarowaniem pasa drogowego drogi S-5.
6) Branża mostowa - w trakcie realizowanie projektów budowlanych. Prowadzenie jednoczesnych prac na wszystkich obiektach inżynierskich.
7) Branża energetyczna, telekomunikacyjna i sanitarna - rozpoczęto prace związane z projektem budowlanym budowy oświetlenia, kanałów technologicznych oraz usunięciem kolizji projektowanej drogi z sieciami podziemnymi.