Prace zrealizowane w okresie od 15.02.2016r. do 21.02.2016r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

1) Prace pomiarowe w związku z przygotowaniem mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
2) Prace przygotowawcze do wznowienia granic działek przewidzianych do podziału.
3) Sporządzono zagospodarowanie terenu projektowanego MOP-u i OUD.
4) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

  • Kontynuacja prac nad opracowaniem modeli terenu do oceny oddziaływania akustycznego,
  • Przeprowadzono uzgodnienia dotyczące szczegółowego zakresu badań terenowych w odniesieniu do szaty roślinnej na etapie ponownej oceny.

5) Branża drogowa:

  • Uszczegóławiano przekroje podłużne dla dróg poprzecznych i serwisowych oraz łącznic wraz z niweletami rowów,
  • Wykonywano prace projektowe związane z uszczegóławianiem węzłów drogowych ze szczególnym uwzględnieniem odwodnienia,
  • Kontynuowano prace nad koncepcją programowo-przestrzenną MOP i OUD,
  • Kontynuowano prace związane z odwodnieniem powierzchniowym drogi S-5 i dróg serwisowych,
  • Pracowano nad przekrojami poprzecznymi,
  • Zakończono prace nad planem sytuacyjnym i przekrojami podłużnymi i normalnymi Węzła Gruczno.
  • Kontynuowano prace nad planem sytuacyjnym, kontynuowano prace nad przekrojami podłużnymi i normalnymi pozostałych węzłów. Trwają prace związane z koordynowaniem rozwiązań układu drogowego z branżami sanitarną oraz elektryczną.

6) Branża mostowa - w trakcie realizowanie projektów budowlanych. Prowadzenie jednoczesnych prac na wszystkich obiektach inżynierskich.

7) Branża energetyczna, telekomunikacyjna i sanitarna - rozpoczęto prace związane z projektem budowlanym budowy oświetlenia, kanałów technologicznych oraz usunięciem kolizji projektowanej drogi z sieciami podziemnymi. Trwają inwentaryzacje istniejącej sieci teletechnicznej w terenie.