Prace zrealizowane w okresie od 29.02.2016r. do 06.03.2016r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Zakończono prace pomiarowe w związku z przygotowaniem mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. Trwają prace kameralne, kartowanie mapy.
2) Prace przygotowawcze do wznowienia granic działek przewidzianych do podziału.
3) Sporządzono zagospodarowanie terenu projektowanego MOP-u i OUD.
4) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

  • Wyszukiwano zimowiska nietoperzy w rejonie projektowanej drogi S5,
  • Kontrolowano potencjalne miejsca bytowania płazów,
  • Kontynuowano prace dotyczące przygotowania materiałów kartograficznych do opracowania zagadnień akustycznych.

5) Branża drogowa:

  • Uszczegóławiano przekroje podłużne dla dróg poprzecznych i serwisowych oraz łącznic wraz z niweletami rowów,
  • Wykonywano prace projektowe związane z uszczegóławianiem węzłów drogowych ze szczególnym uwzględnieniem odwodnienia oraz pasów technologicznych,
  • Kontynuowano prace nad koncepcją programowo-przestrzenną OUD,
  • Kontynuowano prace związane z odwodnieniem powierzchniowym drogi S-5 i dróg serwisowych,

6) Branża mostowa - w trakcie realizowanie projektów budowlanych. Prowadzenie jednoczesnych prac na wszystkich obiektach inżynierskich.

7) Branża energetyczna, telekomunikacyjna i sanitarna - rozpoczęto prace związane z projektem budowlanym budowy oświetlenia, kanałów technologicznych oraz usunięciem kolizji projektowanej drogi z sieciami podziemnymi. Trwają inwentaryzacje istniejącej sieci teletechnicznej w terenie.