Prace zrealizowane w okresie od 21.03.2016r. do 27.03.2016r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Zakończono prace nad map sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.
2) Prace przygotowawcze do wznowienia granic działek przewidzianych do podziału.
3) Sporządzono zagospodarowanie terenu projektowanego MOP-u i OUD.
4) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

  • Kontynuowano wizje kontrolne, w wyniku których nie stwierdzono jeszcze aktywności płazów,
  • Przygotowano materiał do sporządzenia karty informacyjnej dla OUD.

5) Branża drogowa:

  • Uszczegóławiano przekroje podłużne dla dróg poprzecznych i serwisowych oraz łącznic wraz z niweletami rowów,
  • Wykonywano prace projektowe związane z uszczegóławianiem węzłów drogowych ze szczególnym uwzględnieniem odwodnienia oraz pasów technologicznych,
  • Kontynuowano prace nad koncepcją programowo-przestrzenną MOP,
  • Kontynuowano prace nad koncepcją programowo-przestrzenną OUD,
  • Kontynuowano prace związane z odwodnieniem powierzchniowym drogi S-5 i dróg serwisowych,

6) Branża mostowa - w trakcie realizowanie projektów budowlanych. Prowadzenie jednoczesnych prac na wszystkich obiektach inżynierskich. Ukończono część rysunkową i opisową obiektu WD2-2 oraz część rysunkową obiektu WD2-3.

7) Branża energetyczna, telekomunikacyjna i sanitarna - rozpoczęto prace związane z projektem budowlanym budowy oświetlenia, kanałów technologicznych oraz usunięciem kolizji projektowanej drogi z sieciami podziemnymi. Wprowadzano korekty w planie sytuacyjnym przebudowy sieci teletechnicznych.
Wkreślano lokalizacje głównego ciągu kanału technologicznego. Wykonywano projekt sieci wodno-kanalizacyjnej oraz odwoenienie drogi.