Prace zrealizowane w okresie od 28.03.2016r. do 03.04.2016r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Zakończono prace nad mapą sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.
2) Trwają prace przygotowawcze do wznowienia granic działek przewidzianych do podziału.
3) Sporządzono zagospodarowanie terenu projektowanego MOP-u i OUD.
4) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

  • Prowadzono obserwacje w ramach inwentaryzacji zoologicznej kręgowców,
  • Oceniano i weryfikowano otrzymane prognozy ruchu pod kątem wykorzystania w analizie uciążliwości akustycznej, szacowano zasięg oddziaływania,

5) Branża drogowa:

  • Uszczegóławiano przekroje podłużne dla dróg poprzecznych i serwisowych oraz łącznic wraz z niweletami rowów,
  • Wykonywano prace projektowe związane z uszczegóławianiem węzłów drogowych ze szczególnym uwzględnieniem odwodnienia oraz pasów technologicznych,
  • Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną MOP,
  • Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną OUD,
  • Kontynuowano prace związane z odwodnieniem powierzchniowym drogi S-5 i dróg serwisowych,

6) Branża mostowa - w trakcie realizowanie projektów budowlanych. Prowadzenie jednoczesnych prac na wszystkich obiektach inżynierskich. Trwają prace nad częścią rysunkową i opisową obiektów PZ2-3a, WD2-4, WD2-3.

7) Branża energetyczna, telekomunikacyjna i sanitarna - trwają prace związane z projektem budowlanym budowy oświetlenia, kanałów technologicznych oraz usunięciem kolizji projektowanej drogi z sieciami podziemnymi. Wprowadzano korekty w planie sytuacyjnym przebudowy sieci teletechnicznych.
Projekt zieleni - trwają prace terenowe.
Branża teletechniczna - trwa wkreślanie lokalizacji głównego ciągu kanału technologicznego.
Wykonywany jest projekt sieci wodno-kanalizacyjnej oraz odwodnienie drogi.