Prace zrealizowane w okresie od 04.04.2016r. do 10.04.2016r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Zakończono prace nad mapą sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.
2) Trwają prace przygotowawcze do wznowienia granic działek przewidzianych do podziału.
3) Sporządzono zagospodarowanie terenu projektowanego MOP-u i OUD.
4) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

 • Wyjazd terenowy i opracowywanie wyników inwentaryzacji przyrodniczej,
 • Opracowywanie analizy uciążliwości akustycznej.

5) Branża drogowa:

 • Uszczegóławiano przekroje podłużne dla dróg poprzecznych i serwisowych oraz łącznic wraz z niweletami rowów,
 • Wykonywano prace projektowe związane z uszczegóławianiem węzłów drogowych ze szczególnym uwzględnieniem odwodnienia oraz pasów technologicznych,
 • Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną MOP,
 • Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną OUD,
 • Kontynuowano prace związane z odwodnieniem powierzchniowym drogi S-5 i dróg serwisowych,
 • Pracowano nad przekrojami poprzecznymi,
 • Opracowano elementy organizacji ruchu.

6) Branża mostowa - w trakcie realizowanie projektów budowlanych. Prowadzenie jednoczesnych prac na wszystkich obiektach inżynierskich. Ukończono prace nad obiektem PX2-3a, WD2-5, WD2-4. Trwają prace nad poprawkami obiektów WD2-2, WD2-3, KDP2-1b.

7) Branża energetyczna, telekomunikacyjna i sanitarna - trwają prace związane z projektem budowlanym budowy oświetlenia, kanałów technologicznych oraz usunięciem kolizji projektowanej drogi z sieciami podziemnymi.
Sieci gazowe:

 • analizowano trasy nastających gazociągów w aspekcie likwidacji kolizji z projektowaną drogą S%,
 • analizowano lokalizacje nowobudowlane stacji gazowej,
 • opracowano koncepcje trasy projektowanego gazociągu w miejscach występujących kolizji.

Projekt zieleni - kontynuacja prac terenowch.

Branża melioracyjna - obliczano przepływy miarodajne dla wód płynących i rowów. Ustalono trasę cieku Struga Gruczno-Luszkowo. Analizowano rozwiązania odprowadzania wody opadowej do odbiorników pod możliwości przyjęcia ilości wód bez zagrożenia dla sprawności hydraulicznej odbiornika i bezpieczeństwa terenów przyległych.