Prace zrealizowane w okresie od 11.04.2016r. do 17.04.2016r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Zakończono prace nad mapą sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.
2) Trwają prace przygotowawcze do wznowienia granic działek przewidzianych do podziału.
3) Sporządzono zagospodarowanie terenu projektowanego MOP-u i OUD.
4) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

 • weryfikowano obserwacje płazów w wybranych miejscach ze względu na ich małą aktywność w trakcie poprzednich obserwacji,
 • opracowywano materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe, określone w planach gospodarowania wodami dorzeczy (identyfikacja jednolitych części wód oraz ich stanu),
 • kontynowano prace nad oceną uciążliwości akustycznej.

5) Branża drogowa:

 • Kontynuowano prace projektowe związane z kompleksowym zagospodarowaniem pasa dorogwego drogi S-5,
 • Uszczegóławiano przekroje podłużne dla dróg poprzecznych i serwisowych oraz łącznic wraz z niweletami rowów,
 • Wykonywano prace projektowe związane z uszczegóławianiem węzłów drogowych ze szczególnym uwzględnieniem odwodnienia oraz pasów technologicznych,
 • Kontynowano prace nad koncepcją programowo-przestrzenną MOP i OUD,
 • Kontynuowano prace związane z odwodnieniem powierzchniowym drogi S-5 i dróg serwisowych,
 • Pracowano nad przekrojami poprzecznymi,
 • Trwają prace nad projektem docelowej organizacji ruchu.

6) Branża mostowa - w trakcie realizowanie projektów budowlanych. Prowadzenie jednoczesnych prac na wszystkich obiektach inżynierskich:

 • Trwają prace nad poprawkami obiektu WS2-1,
 • Ukończono prace nad obiektami WD2-3, PZ2-3a,
 • Trwają prace nad obiektami WD2-4, WD2-5, KD2-4a.

7) Branża energetyczna, telekomunikacyjna i sanitarna - trwają prace związane z projektem budowlanym budowy oświetlenia, kanałów technologicznych oraz usunięciem kolizji projektowanej drogi z sieciami podziemnymi.
Sieci gazowe:

 • analizowano trasy nastających gazociągów w aspekcie likwidacji kolizji z projektowaną drogą S%,
 • analizowano lokalizacje nowobudowlane stacji gazowej,
 • opracowano koncepcje trasy projektowanego gazociągu w miejscach występujących kolizji.

Projekt zieleni - kontynuowano prace terenowe.

Branża teletechniczna - kontynowano prace nad rozwiązaniami kolizji teletechnicznych.

Branża melioracyjna - kontynuowano obliczanie przepływów miarodajnych dla wód płynących i rowów. Ustalono trasę cieku Struga Gruczno-Luszkowo. Analizowano rozwiązania odprowadzania wody opadowej do odbiorników pod możliwości przyjęcia ilości wód bez zagrożenia dla sprawności hydraulicznej odbiornika i bezpieczeństwa terenów przyległych.