Prace zrealizowane w okresie od 25.04.2016r. do 01.05.2016r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Zakończono prace nad mapą sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.
2) Trwają prace przygotowawcze do wznowienia granic działek przewidzianych do podziału.
3) Sporządzono zagospodarowanie terenu projektowanego MOP-u i OUD.
4) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

 • przeprowadzono kolejny etap obserwacji przyrodniczych w zakresie chiropterofauny,
 • przeprowadzono obserwacje przyrodnicze w zakresie entomofauny,
 • roboczo opracowano część akustyczną.

5) Branża drogowa:

 • Uszczegóławiano przekroje podłużne dla dróg poprzecznych i serwisowych oraz łącznic wraz z niweletami rowów,
 • Wykonywano prace projektowe związane z uszczegóławianiem węzłów drogowych ze szczególnym uwzględnieniem odwodnienia oraz pasów technologicznych,
 • Kontynowano prace nad koncepcją programowo-przestrzenną MOP i OUD,
 • Kontynuowano prace związane z odwodnieniem powierzchniowym drogi S-5 i dróg serwisowych,
 • Opracowano Projekt Organizacji Ruchu,
 • Przygotowano materiały do audytu BRD.

6) Branża mostowa - w trakcie realizowanie projektów budowlanych. Prowadzenie jednoczesnych prac na wszystkich obiektach inżynierskich:

 • Poprawiono obiekt WD2-4,
 • Trwały prace nad obiektami: WD2-5, KDP2-4a.

7) Branża energetyczna, telekomunikacyjna i sanitarna - trwają prace związane z projektem budowlanym budowy oświetlenia, kanałów technologicznych oraz usunięciem kolizji projektowanej drogi z sieciami podziemnymi.
Sieci gazowe:

 • aktualizowano koncepcję przebudowy gazociągu.

Projekt zieleni - zakończono spisywanie wszystkich gatunków.

Branża teletechniczna - wprowadzano korekty do planu sytuacyjnego.

Branża melioracyjna - kontynuowano obliczanie przepływów miarodajnych dla wód płynących i rowów. Ustalono trasę cieku Struga Gruczno-Luszkowo. Analizowano rozwiązania odprowadzania wody opadowej do odbiorników pod możliwości przyjęcia ilości wód bez zagrożenia dla sprawności hydraulicznej odbiornika i bezpieczeństwa terenów przyległych.