Prace zrealizowane w okresie od 02.05.2016r. do 08.05.2016r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Zakończono prace nad mapą sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.
2) Trwają prace przygotowawcze do wznowienia granic działek przewidzianych do podziału.
3) Sporządzono zagospodarowanie terenu projektowanego MOP-u i OUD.
4) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

 • przeprowadzano prace terenowe, głównie w celu wykrycia stanowisk płazów.

5) Branża drogowa:

 • Uszczegóławiano przekroje podłużne dla dróg poprzecznych i serwisowych oraz łącznic wraz z niweletami rowów,
 • Wykonywano prace projektowe związane z uszczegóławianiem węzłów drogowych ze szczególnym uwzględnieniem odwodnienia oraz pasów technologicznych,
 • Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną MOP w zakresie branż,
 • Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną OUD,
 • Kontynuowano prace związane z odwodnieniem powierzchniowym drogi S-5 i dróg serwisowych,
 • Opracowywanie Projektu Organizacji Ruchu,
 • Opracowano Informacje BIOZ.

6) Branża mostowa - w trakcie realizowanie projektów budowlanych. Prowadzenie jednoczesnych prac na wszystkich obiektach inżynierskich:

 • Ukończono prace nad obiektami: WD2-4, WD2-5, WD2-7, KDP2-4a,
 • Trwają prace nad obiektami: WD2-6, PZ2-7a.

7) Branża energetyczna, telekomunikacyjna i sanitarna - trwają prace związane z projektem budowlanym budowy oświetlenia, kanałów technologicznych oraz usunięciem kolizji projektowanej drogi z sieciami podziemnymi.
Sieci gazowe:

 • pracowano nad projektem budowlanym, korektowano oraz aktualizowano warunki techniczne.

Projekt zieleni - kompletowano zestaw roślin na całym odcinku.

Branża teletechniczna - wprowadzano korekty do planu sytuacyjnego.

Branża energetyczna - trwają prace nad projektem budowlanym. Wykonano koncepcję instalacji oświetlenia MOPów i OUD.

Branża melioracyjna - inwentaryzowano i weryfikowano w terenie sieć melioracyjną pod kątem usunięcia kolizji z projektowaną drogą. Analizowano kierunek spływu wód istniejącą siecią rowów i sieć drenażową. Przystąpiono do projektowania usunięcia kolizji w planie, rozwiązano kolizje pod kątem wysokościowym.