Prace zrealizowane w okresie od 09.05.2016r. do 15.05.2016r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Zakończono prace nad mapą sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.
2) Trwają prace przygotowawcze do wznowienia granic działek przewidzianych do podziału.
3) Sporządzono zagospodarowanie terenu projektowanego MOP-u i OUD.
4) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

 • weryfikowano przepusty dla płazów i małych ssaków oraz przejścia dla zwierząt,
 • przygotowano zestawienie robocze powyższych obiektów,
 • weryfikowano lokalizacje i parametry ekranów akustycznych,
 • przedstawiono propozycję zmian przebudowy cieków na odcinku.

5) Branża drogowa:

 • Wykonywano prace projektowe związane z uszczegóławianiem węzłów drogowych ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji międzybranżowej,
 • Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną MOP w zakresie branż,
 • Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną OUD w  zakresie branż,
 • Pracowano nad przekrojami poprzecznymi,
 • Opracowywano projekt organizacji ruchu,
 • Opracowano informacje BIOZ.

6) Branża mostowa - w trakcie realizowanie projektów budowlanych. Prowadzenie jednoczesnych prac na wszystkich obiektach inżynierskich:

 • Ukończono prace nad obiektami: WD2-4, WD2-5, WD2-7, KDP2-4a,
 • Trwają prace nad obiektami: WD2-6, PZ2-7a.

7) Branża energetyczna, telekomunikacyjna i sanitarna - trwają prace związane z projektem budowlanym budowy oświetlenia, kanałów technologicznych oraz usunięciem kolizji projektowanej drogi z sieciami podziemnymi.
Sieci gazowe:

 • pracowano nad projektem budowlanym, korektowano oraz aktualizowano warunki techniczne.

Projekt zieleni - zakończono część opisową i rysunkową.

Branża teletechniczna - wprowadzano korekty do planu sytuacyjnego.

Branża energetyczna - trwają prace nad projektem budowlanym. Wykonano koncepcję instalacji oświetlenia MOPów i OUD.

Branża melioracyjna - projektowano usunięcie kolizji w planie, rozwiązanie kolizji pod kątem wysokościowym.