Prace zrealizowane w okresie od 16.05.2016r. do 22.05.2016r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Przekazano mapę sytuacyjno-wysokościową do Ośrodka, celem zatwierdzenia.
2) Trwają prace przygotowawcze do wznowienia granic działek przewidzianych do podziału.
3) Sporządzono zagospodarowanie terenu projektowanego MOP-u i OUD.
4) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

 • ustalono wiążące lokalizacje przejść dla zwierząt (niezależnie od ich wielkości i przeznaczenia),
 • nawiązano kontakt z gminami, przez które przebiega planowana S5, w celu wyegzekwowania odpowiedzi na wnioski o faktycznym zagospodarowaniu terenu,
 • opracowano materiały dotyczące Ramowej Dyrektywy Wodnej na podstawie dotychczas dostępnych materiałów,
 • przygotowano zestawienia wymogów decyzji środowiskowej.

5) Branża drogowa:

 • Wykonywano prace projektowe związane z uszczegóławianiem węzłów drogowych ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji międzybranżowej,
 • Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną MOP w zakresie branż,
 • Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną OUD w  zakresie branż,
 • Pracowano nad przekrojami poprzecznymi/

6) Branża mostowa - w trakcie realizowanie projektów budowlanych. Prowadzenie jednoczesnych prac na wszystkich obiektach inżynierskich:

 • Ukończono prace nad obiektem: WD2-6,
 • Trwają prace nad obiektem: PZ2-7a,
 • Trwają prace nad rewizją B obiektów: KDP2-1b, WD2-2.

7) Branża energetyczna, telekomunikacyjna i sanitarna - trwają prace związane z projektem budowlanym budowy oświetlenia, kanałów technologicznych oraz usunięciem kolizji projektowanej drogi z sieciami podziemnymi.

Sieci gazowe - przekazano projekt budowlany do Inżyniera celem zatwierdzenia.

Projekt zieleni - przekazano inwentaryzację zieleni jako załącznik dla mapy do celów projektowych.

Branża teletechniczna - wprowadzano korekty do planu sytuacyjnego.

Branża energetyczna - przekazano projekt budowlany do Inżyniera celem zatwierdzenia.

Sieci wodno-kanalizacyjne:

 • Wykonano projekt kanalizacji deszczowej (wpusty deszczowe),
 • Przygotowano kolizje wodno-kanalizacyjne do uzgodnień z gestorami sieci,
 • Opracowano branżę sanitarną na MOPach.

Branża melioracyjna - zakończono opracowywanie rozwiązania kolizji z siecią melioracyjną. W trakcie opracowania profile wysokościowe. Kończenie prac nad opisem do operatu wodnoprawnego oraz PB.