Prace zrealizowane w okresie od 23.05.2016r. do 29.05.2016r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Przekazano mapę sytuacyjno-wysokościową do Ośrodka, celem zatwierdzenia.
2) Trwają prace przygotowawcze do wznowienia granic działek przewidzianych do podziału.
3) Uzyskano wypisy z ewidencji gruntów i budynków.
4) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

  • kontaktowano się z gminami, przez które przebiega planowana S5, w celu wyegzekwowania odpowiedzi na wnioski o faktycznym zagospodarowaniu terenu,
  • opracowano wersje robocze dotyczce Ramowej Dyrektywy Wodnej na podstawie dotychczas dostępnych materiałów,
  • opracowano rozdziały raportu ooś w zakresie ochrony dóbr kultury, konfliktów społecznych, charakterystyki przedsięzwięcia oraz kolizji z uzbrojeniem.

5) Branża drogowa:

  • Wykonywano prace projektowe związane z uszczegóławianiem węzłów drogowych ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji międzybranżowej,
  • Prace nad przekrojami poprzecznymi.

6) Branża mostowa - w trakcie realizowanie projektów budowlanych. Prowadzenie jednoczesnych prac na wszystkich obiektach inżynierskich:

  • Trwają prace nad obiektami: WD2-2, WD2-5.

7) Branża energetyczna, telekomunikacyjna i sanitarna - trwają prace związane z projektem budowlanym budowy oświetlenia, kanałów technologicznych oraz usunięciem kolizji projektowanej drogi z sieciami podziemnymi.

Sieci gazowe - trwają prace projektowe nad Projektem Budowlanym.

Branża teletechniczna - trwają prace projektowe nad Projektem Budowlanym.

Branża energetyczna - trwają prace projektowe nad Projektem Budowlanym.

Sieci wodno-kanalizacyjne - trwają prace projektowe nad Projektem Budowlanym.

Branża melioracyjna - trwają prace projektowe nad Projektem Budowlanym oraz Operatem Wodnoprawnym.