Prace zrealizowane w okresie od 20.06.2016r. do 26.06.2016r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Przekazano mapę sytuacyjno-wysokościową do Ośrodka, celem zatwierdzenia.
2) Trwają prace przygotowawcze do wznowienia granic działek przewidzianych do podziału oraz prace terenowe w zakresie wznowienia granic.
3) Uzyskano wypisy z ewidencji gruntów i budynków.
4) Uzupełniająca Dokumentacja geologiczno-inżynierska - zakończono prace kameralne.
Dokumentacja hydrologiczna - zakończono prace kameralne.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów cudowlanych - opracowywano dokumentację.
5) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

  • opracowywano wyniki inwentaryzacji przyrodniczej.

6) Branża drogowa:

  • Wykonywano prace projektowe związane z uszczegóławianiem węzłów drogowych ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji międzybranżowej,
  • Prace nad przekrojami poprzecznymi.

7) Branża mostowa - w trakcie realizowanie projektów budowlanych. Prowadzenie jednoczesnych prac na wszystkich obiektach inżynierskich:

  • Trwają prace nad uzupełnieniami PB obiektów: WS2-1, KDP2-1b, KDP2-4a, WD2-7, PZ2-7a, WD2-3, WD2-4, WD2-6.

8) Branża energetyczna, telekomunikacyjna i sanitarna - trwają prace związane z projektem budowlanym budowy oświetlenia, kanałów technologicznych oraz usunięciem kolizji projektowanej drogi z sieciami podziemnymi.

Sieci gazowe - trwają prace projektowe nad Projektem Budowlanym.

Branża teletechniczna - trwają prace projektowe nad Projektem Budowlanym.

Branża energetyczna - trwają prace projektowe nad Projektem Budowlanym.

Sieci wodno-kanalizacyjne - trwają prace projektowe nad projektem budowlanym:
- usuwanie uwag do operatów wodnoprawnych,
- usuwanie kolizji międzybranżowych sieci wodno-kanalizacyjnej.

Branża melioracyjna - zakończono prace projektowe. Złożono operat wodnoprawny do Inżyniera i Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Edycja i przygotowanie Projektu Budowlanego.

Projekt zieleni - uzgodnienie inwentaryzacji, został zrobiony dobór gatunkowy roślin projektowanych. Wykonawca wystąpił do wszystkich Nadleśnictw z prośbą o zaopiniowanie projektu stref ekotonowych.