Prace zrealizowane w okresie od 04.07.2016r. do 10.07.2016r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa zatwierdzona w Ośrodku.
2) Trwają prace przygotowawcze do wznowienia granic działek przewidzianych do podziału oraz prace terenowe w zakresie wznowienia granic.
3) Uzyskano wypisy z ewidencji gruntów i budynków.
4) Uzupełniająca Dokumentacja geologiczno-inżynierska - zakończono prace kameralne.
Dokumentacja hydrologiczna - zakończono prace kameralne.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów cudowlanych - opracowywano dokumentację.
5) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

  • przygotowano pełne wersje raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

6) Branża drogowa:

  • trwały prace projektowe związane z opracowaniem projektu budowlanego w zakresie PZT oraz PAB w zakresie całego zadania wraz z MOP i OUD,
  • pracowano nad przekrojami poprzecznymi, szczegółami konstrukcyjnymi, planami warstwicowymi.

7) Branża mostowa - w trakcie realizowanie projektów budowlanych. Prowadzenie jednoczesnych prac na wszystkich obiektach inżynierskich:

  • ukończone prace nad poprawkami obiektów: WS2-1, KDP2-1b, KDP2-4a, WD2-3, WD2-4, WD2-6, WD2-7, PZ2-7a,
  • uzyskano akceptację Projektów Budowlanych obiektów: WD2-2, WD2-5.

8) Branża energetyczna, telekomunikacyjna i sanitarna - trwają prace związane z projektem budowlanym budowy oświetlenia, kanałów technologicznych oraz usunięciem kolizji projektowanej drogi z sieciami podziemnymi.

Sieci gazowe - trwają prace projektowe nad Projektem Budowlanym oraz ostateczną trasą projektowanych gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia.

Branża teletechniczna - przygotowanie PAB do weryfikacji.

Branża energetyczna - trwają prace projektowe nad Projektem Budowlanym.

Sieci wodno-kanalizacyjne - trwają prace projektowe nad projektem budowlanym:
- usuwanie uwag do operatów wodnoprawnych,
- usuwanie kolizji międzybranżowych sieci wodno-kanalizacyjnej.

Branża melioracyjna - zakończono prace projektowe. Złożono operat wodnoprawny do Inżyniera i Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Edycja i przygotowanie Projektu Budowlanego.

Projekt zieleni - uzgodnienie inwentaryzacji, został zrobiony dobór gatunkowy roślin projektowanych. Wykonawca wystąpił do wszystkich Nadleśnictw z prośbą o zaopiniowanie projektu stref ekotonowych.