Prace zrealizowane w okresie od 11.07.2016r. do 17.07.2016r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:


1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa zatwierdzona w Ośrodku.
2) Uzyskano wypisy z ewidencji gruntów i budynków.
3) Uzupełniająca Dokumentacja geologiczno-inżynierska - zakończono prace kameralne.
Dokumentacja hydrologiczna - zakończono prace kameralne.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów cudowlanych - opracowywano dokumentację.
4) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

  • przygotowano pełną wersję raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

6) Branża drogowa:

  • trwały prace projektowe związane z opracowaniem projektu budowlanego w zakresie PZT oraz PAB w zakresie całego zadania wraz z MOP i OUD,
  • pracowano nad przekrojami poprzecznymi, szczegółami konstrukcyjnymi, planami warstwicowymi,
  • opracowywano projekt organizacji ruchu oraz materiały do audytu brd,
  • przygotowywano materiały do uzgodnień ZUD,
  • analizowano wnioski z mobilnych punktów konsultacji społecznych.

7) Branża mostowa - w trakcie realizowanie projektów budowlanych. Prowadzenie jednoczesnych prac na wszystkich obiektach inżynierskich:

  • ukończone prace nad poprawkami obiektów: S2-1, KDP2-1b, KDP2-4a, PZ2-3a, PZ2-7a,
  • przekazano projekt geotechniczny posadowienia obiektów inżynierskich.

8) Branża energetyczna, telekomunikacyjna i sanitarna - trwają prace związane z projektem budowlanym budowy oświetlenia, kanałów technologicznych oraz usunięciem kolizji projektowanej drogi z sieciami podziemnymi.

Sieci gazowe - trwają prace projektowe nad Projektem Budowlanym oraz ostateczną trasą projektowanych gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia.

Branża teletechniczna - przygotowanie PAB do weryfikacji, uzyskano uzgodnienia gestora sieci.

Branża energetyczna - trwają prace projektowe nad Projektem Budowlanym.

Sieci wodno-kanalizacyjne - trwają prace projektowe nad projektem budowlanym:
- usuwanie uwag do operatów wodnoprawnych,
- usuwanie kolizji międzybranżowych sieci wodno-kanalizacyjnej,
- przekazano projekt kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających,
- przekazano projekt przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

Branża melioracyjna - zakończono prace projektowe. Złożono operat wodnoprawny do Inżyniera i Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Określono linie czasowego zajęcia.

Projekt zieleni - uzgodniono z Nadleśnictwami strefy ekotonowe.