Prace zrealizowane w okresie od 08.08.2016r. do 14.08.2016r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa przekazana do Ośrodka celem zatwierdzenia.
2) Projekty podziałów nieruchomości zatwierdzone w Ośrodku i przekazane do Inżyniera.
3) Uzyskano wypisy z ewidencji gruntów i budynków.
4) Uzupełniająca Dokumentacja geologiczno-inżynierska - przekazano do Inżyniera. Otrzymano decyzję zatwierdzającą od Marszałka Województwa.
Dokumentacja hydrologiczna - przekazano do Inżyniera. Otrzymano decyzję zatwierdzającą od Marszałka Województwa.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - przekazano dokumentację do Inżyniera.
5) Koncepcja MOP i OUD zatwierdzone przez Inżyniera.
6) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

  • przekazano rewizję raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.

7) Branża drogowa:

  • pracowano nad przekrojami poprzecznymi, szczegółami konstrukcyjnymi, planami warstwicowymi,
  • przygotowywano materiały do uzgodnień ZUD,
  • przygotowywanie dokumentacji do wniosku o ZRiD,
  • przekazano dokumentację wraz z wnioskiem o wydanie ZRID do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

8) Branża mostowa - zakończono prace projektowe. Przekazano dokumentację wraz z wnioskiem o ZRID do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

9) Branża energetyczna, telekomunikacyjna i sanitarna

Przekazano Projekty Budowlane branżowe jako załączniki do wniosku o ZRID do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

Sieci gazowe - dokonano prac projektowych nad Projektem Budowlanym. Uzgadniano rozszerzenie zakresu prac projektowych o gaz LPG (dot. MOP). Otrzymano pozytywną opinię dla Projektu Budowlanego od PSG. Zatwierdzono przez Inżyniera Projekt Budowlany sieci gazowych w dniu 26.07.2016 r.

Branża teletechniczna - zatwierdzona. Zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym. Uzyskano uzgodnienia gestora sieci "Orange".

Branża energetyczna - zatwierdzona. Zatwierdzono przez Inżyniera Projekt Budowlany usunięcia kolizji sieci energetycznych Średniego Napięcia i Wysokiego Napięcia w dniu 26.07.2016 r. Zatwierdzono przez Inżyniera Projekt Budowlany usunięcia kolizji sieci energetycznych Wysokiego Napięcia (przęsło 89-90) w dniu 27.07.2016 r. Zatwierdzono przez Inżyniera Projekt Budowlany usunięcia kolizji sieci energetycznych Wysokiego Napięcia (przęsło 47-49) w dniu 29.07.2016 r. Zatwierdzono przez Inżyniera Projekt Budowlany zasilania urządzeń w dniu 29.07.2016 r. Zatwierdzono przez Inżyniera Projekt Budowlany oświetlenia w dniu 29.07.2016 r.

Sieci wodno-kanalizacyjne - trwają prace projektowe nad projektem budowlanym:
- usuwanie uwag Gestorów sieci,
- usuwanie kolizji międzybranżowych sieci wod-kan,
- przekazano projekt kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających- projekt zatwierdzono w dniu 08.08.2016 r.,
- przekazano projekty instalacji sanitarnych OUD i MOP.

Branża melioracyjna - zakończono prace projektowe. Złożono operat wodnoprawny i wyjaśnienia do Urzędu Marszałkowskiego. Określono linie czasowego zajęcia. Zatwierdzono przez Inżyniera Projekt Budowlany w dniu 26.07.2016 r.

Projekt zieleni - uzgodniono z Nadleśnictwami strefy ekotonowe. W dniu 05.08.2016 r. przekazano projekt wycinki, a w dniu 01.08.2016 r. przekazano projekt zieleni.


10) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- dokument przekazano do Inżyniera.

11) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi- oczekiwano na otrzymanie pozwoleń wodnoprawnych.

12) Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu-zweryfikowano przez audytorów BRD.