Prace zrealizowane w okresie od 15.08.2016r. do 21.08.2016r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa przekazana do Ośrodka celem zatwierdzenia.
2) Projekty podziałów nieruchomości zatwierdzone w Ośrodku i przekazane do Inżyniera.
3) Uzyskano wypisy z ewidencji gruntów i budynków.
4) Uzupełniająca Dokumentacja geologiczno-inżynierska - Otrzymano decyzję zatwierdzającą od Marszałka Województwa.
Dokumentacja hydrologiczna - Otrzymano decyzję zatwierdzającą od Marszałka Województwa.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - przekazano dokumentację do Inżyniera.
5) Koncepcja MOP i OUD zatwierdzone przez Inżyniera.
6) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - zakończono.

7) Branża drogowa - zakończono prace projektowe. Przekazano dokumentację wraz z wnioskiem o ZRID do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

8) Branża mostowa - zakończono prace projektowe. Przekazano dokumentację wraz z wnioskiem o ZRID do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

9) Branża energetyczna, telekomunikacyjna i sanitarna - przekazano Projekty Budowlane branżowe jako załączniki do wniosku o ZRID do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

Sieci gazowe - dokonano prac projektowych nad Projektem Budowlanym. Uzgadniano rozszerzenie zakresu prac projektowych o gaz LPG (dot. MOP). Otrzymano pozytywną opinię dla Projektu Budowlanego od PSG. Zatwierdzono przez Inżyniera Projekt Budowlany sieci gazowych w dniu 26.07.2016 r.

Projekt zieleni - uzgodniono z Nadleśnictwami strefy ekotonowe. W dniu 05.08.2016 r. przekazano projekt wycinki, a w dniu 01.08.2016 r. przekazano projekt zieleni.