Prace zrealizowane w okresie od 05.09.2016r. do 11.09.2016r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa przekazana do Ośrodka celem zatwierdzenia. Mapa zatwierdzona przez Inżyniera.
2) Projekty podziałów nieruchomości zatwierdzone w Ośrodku i przekazane do Inżyniera.
3) Uzyskano wypisy z ewidencji gruntów i budynków.
4) Uzupełniająca Dokumentacja geologiczno-inżynierska - Otrzymano decyzję zatwierdzającą od Marszałka Województwa.
Dokumentacja hydrologiczna - Otrzymano decyzję zatwierdzającą od Marszałka Województwa.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - przekazano dokumentację do Inżyniera.
5) Koncepcja MOP i OUD zatwierdzone przez Inżyniera.
6) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Dokument został przekazany do Inżyniera.

7) Branża drogowa - zakończono prace projektowe. Przekazano dokumentację wraz z wnioskiem o ZRID do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

8) Branża mostowa - zakończono prace projektowe. Przekazano dokumentację wraz z wnioskiem o ZRID do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. Wszystkie Projekty Budowlane obiektów Inżynierskich zostały zatwiedzone przez Inżyniera.

9) Branża energetyczna, telekomunikacyjna i sanitarna - przekazano Projekty Budowlane branżowe jako załączniki do wniosku o ZRID do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

Sieci gazowe - zakończono prace projektowe.

Projekt zieleni - uzgodniono z Nadleśnictwami strefy ekotonowe. Zakończono prace projektowe.

Sieci wod.-kan.- Zakończono prace projektowe.

Branża melioracyjna- zakończono prace projektowe.

10) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia- dokument został przekazany do Inżyniera.

11) Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi- Wykonawca rozpoczął prace nad Projektem Wykonawczym. Wykonawca opracowuje Program Prac Projektowych na etap Projektu Wykonawczego.

12) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi- Wykonawca otrzymał decyzje w sprawie udzielenia pozwolenia wodno- prawnego w zakresie melioracji i odwodnienia drogi.

13) Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu- Projekt organizacji ruchu został zweryfikowany przez audytorów BRD.