Prace zrealizowane w okresie od 12.09.2016r. do 18.09.2016r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa - zatwierdzona przez Inżyniera.

2) Projekty podziałów nieruchomości - zatwierdzone w Ośrodku i przekazane do Inżyniera.

3) Uzyskano wypisy z ewidencji gruntów i budynków.

4) Uzupełniająca Dokumentacja geologiczno-inżynierska - otrzymano decyzję zatwierdzającą od Marszałka Województwa.
Dokumentacja hydrologiczna - otrzymano decyzję zatwierdzającą od Marszałka Województwa.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - przekazano dokumentację do Inżyniera.

5) Koncepcja MOP i OUD zatwierdzone przez Inżyniera.

6) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - dokument został przekazany do Inżyniera.

7) Branża drogowa - zakończono prace projektowe. Przekazano dokumentację wraz z wnioskiem o ZRID do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

8) Branża mostowa - zakończono prace projektowe. Przekazano dokumentację wraz z wnioskiem o ZRID do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. Wszystkie Projekty Budowlane obiektów Inżynierskich zostały zatwiedzone przez Inżyniera.

9) Branża energetyczna, telekomunikacyjna i sanitarna - przekazano Projekty Budowlane branżowe jako załączniki do wniosku o ZRID do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

Sieci gazowe - zakończono prace projektowe.

Projekt zieleni - zakończono prace projektowe.

Sieci wod.-kan.- zakończono prace projektowe.

Branża melioracyjna - zakończono prace projektowe.

10) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - dokument został przekazany do Inżyniera.

11) Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi - Wykonawca rozpoczął prace nad Projektem Wykonawczym. Wykonawca opracowuje Program Prac Projektowych na etap Projektu Wykonawczego.

12) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi - Wykonawca otrzymał decyzje w sprawie udzielenia pozwolenia wodno- prawnego w zakresie melioracji i odwodnienia drogi.

13) Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu - projekt organizacji ruchu został zweryfikowany przez audytorów BRD.