Prace zrealizowane w okresie od 09.11.2015r. do 15.11.2015r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:


1) Identyfikowanie zagadnienia wyjścia poza linie rozgraniczajce określone w decyzji środowiskowej.
2) Modelolwanie terenu na bazie map opiniodawczych.
3) Odtworzenie z koncepcji geometrii drogi głównej i przekroju podłużnego.
4) Branża mostowa:

  • Uszczegóławianie szkiców przekrojów i geometrii przyczółków wiaduktów typu WD.

5) Środowisko:

  • Identyfikowanie jednostek opiniodawczych,
  • Weryfikowanie danych środowiskowych na podstawie dokumentacji archiwalnej.

6) Ustalanie zakresu uzupełniającej dokumentacji geologicznej.
7) Prace przygotowawcze do wykonania pomiaru geodezyjnego.