Prace zrealizowane w okresie od 19.09.2016r. do 25.09.2016r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:


1) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - dokument przekazany do Inżyniera.
2) Projekt budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi:

 • Branża drogowa - zakończono prace nad dokumentacją branży drogowej. Przekazano dokumentację wraz z wnioskiem o wydanie ZRID do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
 • Branża mostowa - zakończono prace nad dokumentacją branży drogowej. Przekazano dokumentację wraz z wnioskiem o wydanie ZRID do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
 • Pozostałe branże - przekazano Projekty Budowlane branżowe jako załączniki do wniosku o ZRID do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
 • Branża teletechniczna - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Branża energetyczna - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Sieci gazowe - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Sieci wodno-kanalizacyjne - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Branża melioracyjna - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Projekt zieleni - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.

3) Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi:

 • Branża drogowa - Wykonawca w okresie sprawozdawczym opracowywal elementy PW:
  - Przekroje poprzeczne dla przepustów,
  - Organizacja ruchu na czas budowy,
  - Plan rozbiórek,
  - Plansza zbiorcza,
  - Profile podłużne.
 • Branża mostowa - Wykonawca w okresie sprawozdawczym:
  - Kończył prace związane z PW obiektów WD2-2 i WD2-5,
  - Rozpoczął prace nad PW obiektów KDP2-1b, przepusty, WS2-1.
 • Pozostałe branże - trwają prace nad Projektem Wykonawczym.

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - trwają prace.
5) Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu - projekt organizacji ruchu został zweryfikowany przez audytorów BRD. Wykonawca pracował nad uwzględnieniem uwag w projekcie stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
6) Dokumentacja projektowa stacji pogodowych z sytemem wizyjnym - Wykonawca pracował nad opracowaniem dokumentacji.
7) Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu planowanych do wprowadzenia w ramach budowy - Wykonawca pracował nad przygotowaniem koncepcji.