Prace zrealizowane w okresie od 07.11.2016r. do 13.11.2016r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:


1) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - dokument przekazany do Inżyniera.
2) Projekt budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi:

 • Branża drogowa - zakończono prace nad dokumentacją branży drogowej. Przekazano dokumentację wraz z wnioskiem o wydanie ZRID do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
 • Branża mostowa - zakończono prace nad dokumentacją branży drogowej. Przekazano dokumentację wraz z wnioskiem o wydanie ZRID do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
 • Pozostałe branże - przekazano Projekty Budowlane branżowe jako załączniki do wniosku o ZRID do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
 • Branża teletechniczna - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Branża energetyczna - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Sieci gazowe - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Sieci wodno-kanalizacyjne - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Branża melioracyjna - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Projekt zieleni - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.

3) Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi:

 • Branża drogowa - Wykonawca w okresie sprawozdawczym opracowywal elementy PW:
  - Plan sytuacyjny,
  - Profile podłużne,
  - Przekroje normalne,
  - Przekroje poprzeczne,
  - Plan tyczenia i plan warstwicowy,
  - Plan rozbiórek,
  - Koncepcja układu docelowego.
 • Branża mostowa - Wykonawca w okresie sprawozdawczym prowadził prace nad Projektem Wykonawczym dla obiektów (plany wytyczenia, geometria płyty, zbrojenie):
  - KDP2-4a,
  - WD2-6,
  - KDP2-1a,
  - PZ2-3a,
  - WD2-4,
  - przepusty.
 • Pozostałe branże - trwają prace nad Projektem Wykonawczym.

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Wykonawca prowadził prace nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
5) Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu - Wykonawca pracował nad szczegółowym projektem stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
6) Dokumentacja projektowa stacji pogodowych z sytemem wizyjnym - Wykonawca pracował nad opracowaniem dokumentacji.
7) Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu planowanych do wprowadzenia w ramach budowy - Wykonawca pracował nad przygotowaniem koncepcji.