Prace zrealizowane w okresie od 21.11.2016r. do 27.11.2016r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

1) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - dokument przekazany do Inżyniera.

2) Materiały do wniosku o dodatkową decyzję/ decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem. Wykonawca dnia    21.11.2016 r. przekazał Inżynierowi Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia dotyczącą OUD, linii wysokiego napięcia oraz gazociągu.


3) Projekt budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi:

 • Branża drogowa - zakończono prace nad dokumentacją branży drogowej. Przekazano dokumentację wraz z wnioskiem o wydanie ZRID do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
 • Branża mostowa - zakończono prace nad dokumentacją branży drogowej. Przekazano dokumentację wraz z wnioskiem o wydanie ZRID do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
 • Pozostałe branże - przekazano Projekty Budowlane branżowe jako załączniki do wniosku o ZRID do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
 • Branża architektoniczna- zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Branża teletechniczna - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Branża energetyczna - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Sieci gazowe - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Sieci wodno-kanalizacyjne - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Branża melioracyjna - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Projekt zieleni - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.

4) Plan działań ratowniczych - Wykonawca pracował nad wprowadzeniem zmian.

5) Projekty organizacji ruchu na czas budowy- Wykonawca prowadził prace nad projektem organizacji ruchu na czas budowy.

6) Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi:

 • Branża drogowa - Wykonawca w okresie sprawozdawczym opracowywal elementy PW:
  - Plan sytuacyjny,
  - Profile podłużne,
  - Przekroje normalne,
  - Plan tyczenia i plan warstwicowy,
  - Plan rozbiórek.
 • Branża mostowa - Wykonawca w okresie sprawozdawczym prowadził prace nad Projektem Wykonawczym dla obiektów (plany wytyczenia, geometria płyty, zbrojenie):
  - KDP2-4a,
  - WD2-6,
  - KDP2-1a,
  - PZ2-3a,
  - WD2-5,
  - przepusty,
  - WD2-7,
  - WS2-1.
 • Pozostałe branże - trwają prace nad branża melioracyjną, przebudową sieci gazowej oraz linii sieci wysokiego napięcia.

7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Wykonawca prowadził prace nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży mostowej i innych branż. Wykonawca przedłożył Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży melioracyjnej.

8) Wykonawca złożył Materiały Projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

9) Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu - Wykonawca przekazał Inżynierowi projekt stałej organizacji ruchu.


10) Dokumentacja projektowa stacji pogodowych z sytemem wizyjnym - Wykonawca otrzymał uwagi od Inżyniera i Zamawiającego.


11) Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu planowanych do wprowadzenia w ramach budowy - Wykonawca pracował nad przygotowaniem koncepcji.