Prace zrealizowane w okresie od 19.12.2016r. do 25.12.2016r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

1) Projekt podziału nieruchomości - zatwierdzony dnia 30.11.2016 r.

2) Materiały do wniosku o dodatkową decyzję/ decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem. Wykonawca dnia 21.11.2016 r. przekazał Inżynierowi Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia dotyczącą OUD, linii wysokiego napięcia oraz gazociągu.


3) Projekt budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi:

 • Branża drogowa - zakończono prace nad dokumentacją branży drogowej. Przekazano dokumentację wraz z wnioskiem o wydanie ZRID do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
 • Branża mostowa - zakończono prace nad dokumentacją branży drogowej. Przekazano dokumentację wraz z wnioskiem o wydanie ZRID do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
 • Pozostałe branże - przekazano Projekty Budowlane branżowe jako załączniki do wniosku o ZRID do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
 • Branża architektoniczna- zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Branża teletechniczna - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Branża energetyczna - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Sieci gazowe - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Sieci wodno-kanalizacyjne - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Branża melioracyjna - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Projekt zieleni - zakończono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.

4) Projekty organizacji ruchu na czas budowy - Wykonawca prowadził prace nad projektem organizacji ruchu na czas budowy.

5) Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi:

 • Branża drogowa - Wykonawca w okresie sprawozdawczym opracowywal elementy PW:
  - Plan sytuacyjny,
  - Profile podłużne.
 • Branża mostowa - Wykonawca w okresie sprawozdawczym prowadził prace nad Projektem Wykonawczym dla obiektów (plany wytyczenia, geometria płyty, zbrojenie):
  - KDP2-1b,
  - PZ2-3a,
  - przepusty,
  - WS2-1,
  - WD1-2,
  - WS1-3,
  - PZ2-7a.
 • Pozostałe branże:
  - PW branży elektrycznej dla MOP Gruczno Wschód,
  - PW Oświetlenia drogowego,
  - PW Telekomunikacji,
  - PW branży teletechnicznej wraz z przedmiarem.

6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Wykonawca prowadził prace nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży mostowej i innych branż. Wykonawca przedłożył Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży melioracyjnej.

7) Wykonawca złożył Materiały Projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

8) Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu - Wykonawca przekazał Inżynierowi projekt stałej organizacji ruchu.


9) Dokumentacja projektowa stacji pogodowych z sytemem wizyjnym - Wykonawca otrzymał uwagi od Inżyniera i Zamawiającego.


10) Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu planowanych do wprowadzenia w ramach budowy - Wykonawca pracował nad przygotowaniem koncepcji.