Prace zrealizowane w okresie od 23.01.2017r. do 28.01.2017r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 I.               Dokumenty Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji:

1) Dokument Wykonawcy nr 1 - Programy zapewnienia jakości

 W dniu 26.01.2017 r. przekazana została rewizja B dokumentu. Wykonawca przekazał do Inżyniera wniosek o przegląd Programu Zapewnienia Jakości dla Inwentaryzacji. W dniu 26.01.2017 r. przekazano rewizję B dla prac geodezyjnych. W dniu 25.01.2017 r. Wykonawca przekazał do zatwierdzenia laboratorium Wykonawcy.

2) Dokument Wykonawcy nr 6- Uzupełniający projekt Robót geologicznych, dokumentacji geologiczno- inżynierskiej, dokumentacji hydrogeologicznej, geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

          a) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

 W dniu 27.01.2017 r. Wykonawca odpowiedział na uwagi Inżyniera.

3) Dokument Wykonawcy nr 9 - Materiały do wniosku o dodatkową decyzję/ decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem.

Został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy przez RDOŚ do dnia 05.02.2017 r.Dnia 03.02.2017 r. Wykonawca otrzymał zezwolenie na derogację dla 5 mrowisk oraz siedlisk pliszki górskiej.

4) Dokument Wykonawcy nr 12 - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca złożył wniosek o zatwierdzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na etapie PW dnia 24.01.2017 r.

5) Dokument Wykonawcy nr 14 - Projekty organizacji ruchu na czas budowy

6) Dokument Wykonawcy nr 15 - Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

   a) branża drogowa

   b) branża mostowa 

   c) pozostałe branże

7) Dokument Wykonawcy nr 24 - Dokumentacja projektowa stacji pogodowych z systemem wizyjnym w zakresie opisanym w załączniku nr 29

Dokument jest elementem Systemu Zarządzania Ruchem. Wykonawca przekazał wniosek o zatwierdzenie dokumentacji projektowej stacji pogodowych z systemem wizyjnym dnia 30.01.2017 r.

8) Dokument Wykonawy nr 26 - Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu planowanych do wprowadzenia w ramach budowy.