Prace zrealizowane w okresie od 23.11.2015r. do 29.11.2015r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Modelolwanie terenu na bazie map opiniodawczych.
2) Odtworzenie z koncepcji geometrii drogi głównej i przekroju podłużnego.
3) Branża mostowa:

  • Uszczegóławianie szkiców przekrojów i geometrii przyczółków wiaduktów typu WD, WS oraz przejścia dla zwierząt.

4) Środowisko:

  • Ustalono ponowną ocenę postępowania w zakresie oddziaływania na środowisko.

5) Ustalanie zakresu uzupełniającej dokumentacji geologicznej.
6) Prace przygotowawcze do wykonania pomiaru geodezyjnego.