Prace zrealizowane w okresie od 13.03.2017r. do 19.03.2017r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

I. Dokumenty Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji:

1) Dokument Wykonawcy nr 8 - Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na Środowisko

Dnia 15.03.2017 r. Wykonawca otrzymał wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku z dnia 06.03.2017 r. w sprawie zezwolenia na podjęcie czynności zakazanych względem gadów i płazów.

2) Dokument Wykonawcy nr 9 - Materiały do wniosku o dodatkową decyzję/ decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem.

RDOŚ poinformował, że przedłuża postępowanie do 27.03.2017 r.

3) Dokument Wykonawcy nr 10 - Projekt budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi

     a) branża drogowa 

     b) branża mostowa 

     c) pozostałe branże

4) Dokument Wykonawcy nr 14 - Projekty organizacji ruchu na czas budowy

5) Dokument Wykonawcy nr 15 - Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

     a) branża drogowa - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy.

     b) branża mostowa - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy.

    c) pozostałe branże - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy.

6) Dokument Wykonawcy nr 16 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

7) Dokument Wykonawcy nr 22 - Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

8) Dokument Wykonawcy nr 24 - Dokumentacja projektowa stacji pogodowych z systemem wizyjnym w zakresie opisanym w załączniku nr 29