Prace zrealizowane w okresie od 03.04.2017r. do 09.04.2017r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

I. Dokumenty Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji:

1) Dokument Wykonawcy nr 6- Uzupełniający projekt Robót geologicznych, dokumentacji geologiczno- inżynierskiej, dokumentacji hydrogeologicznej, geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

     a) Uzupełniający Projekt Robót geologicznych

     b) Uzupełniająca Dokumentacja geologiczno- inżynierska 

     c) Dokumentacja hydrogeologiczna 

     d) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

2) Dokument Wykonawcy nr 8 - Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na Środowisko

Wykonawca otrzymał zgodę od RDOŚ na zniszczenie siedlisk płazów pismem nr WPN.6401.4.32.2017.MO.2.

Wykonawca zwrócił się z prośbą o zgodę oraz wyznaczenie miejsc, w których można wywiesić skrzynki lęgowe (37sztuk).

3) Dokument Wykonawcy nr 9 - Materiały do wniosku o dodatkową decyzję/ decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem.

Wykonawca przekazał Inżynierowi dokumenty tożsame z dokumentami w RDOŚ dotyczące KIP - materiały do uzyskania Decyzji Środowiskowej dot. OUD, Gazociągu oraz Linii Wysokiego Napięcia.

RDOŚ zawiadomił Wykonawcę o zebraniu wszystkich dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - pismo nr WOO.4210.31.2016.KS.5.

RDOŚ przesłał postanowienie odnośnie KIP Linii Wysokiego Napięcia, w którym nie nakłada obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4) Dokument Wykonawcy nr 10 - Projekt budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi

     a) branża drogowa

     b) branża mostowa

     c) pozostałe branże

5) Dokument Wykonawcy nr 12 - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

6)Dokument Wykonawcy nr 13 - Plan Działań Ratowniczych

7) Dokument Wykonawcy nr 14 - Projekty organizacji ruchu na czas budowy

8) Dokument Wykonawcy nr 15 - Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

     a) branża drogowa - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy.

     b) branża mostowa - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy.

    c) pozostałe branże - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy.

9) Dokument Wykonawcy nr 16 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

10) Dokument Wykonawcy nr 22 - Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu