Prace zrealizowane w okresie od 30.11.2015r. do 06.12.2015r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

1) Branża drogowa:

  • Modelowanie terenu na bazie map opiniowawczych,
  • Odtworzenie z koncepcji geometrii drogi głównej i przekroju podłużnego,
  • Prowadzenie prac nad korektą osi trasy głównej oraz niwelety w zakresie dostosowania do zgodności z warunkami technicznymi,
  • Definiowanie zagrożeń wynikających z niejasnych zapisów co do granic Decyzji Uwarunkowań Środowiskowych.

2) Branża mostowa:

  • W trakcie realizacji koncepcja rozwiązań technicznych poszczególnych typów obiektów w ramach Planu Budowy

3) Środowisko:

  • Ustalenie, że postępowanie w zakresie ochrony środowiska zostanie objęte ponowną oceną oddziaływania na środowisko,
  • Przygotowanie do ustalenia niezbędnych zmian w zakresie inwentaryzacji skutkujących oceną zakresu ponownej oceny.

4) Ustalenie zakresu uzupełniającej dokumentacji geologicznej.
5) Prace przygotowawcze do wykonania pomiaru geodezyjnego.